Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Chciałbym być Policjantem, ponieważ…" - konkurs na esej. Promocja zawodu policjanta

Data publikacji 21.02.2018

Wydział Prewencji KPP w Mońkach serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na esej pn. „Chciałbym być Policjantem, ponieważ…" Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich mieszkańców powiatu monieckiego w wieku 16-19 lat. Prace należy przesłać na adres: Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach ul. Niepodległości 7, 19-100 Mońki lub przekazać osobiście do dnia 28 marca 2018 r. z dopiskiem „Konkurs”.

 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.”

 

REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ na temat:  „Chciałbym być Policjantem, ponieważ…

I. Cele Konkursu:
1. Promocja zawodu Policjanta.
2. Rozbudzenie zainteresowań zagadnieniami z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.
3. Zachęcenie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu i wykorzystania dostępnych możliwości poznania zagadnień z zakresu prawa.
4. Rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język pisany.


II. Organizacja Konkursu:
1. Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu monieckiego w wieku 16-19 lat.
3. Uczestnicy przygotowują samodzielne prace pisemne (esej) inspirowane własnymi obserwacjami i dostępnymi informacjami – na temat wskazany w tytule.
4. Przyjmowane będą prace formatu A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 i zastosowaniu odstępów między wierszami 1,5. Objętość pracy – minimum 2 strony.
5. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
6. Każdy uczestnik może złożyć w Konkursie jedną pracę.
7. Do prac powinny być dołączone informacje o imieniu i nazwisku uczestnika z podaniem szkoły i klasy, do której uczęszcza( jeżeli jest uczniem) albo podaniem daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych, tj. numeru telefonu.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2018 roku na adres:– Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach ul. Niepodległości 7, 19-100 Mońki z dopiskiem „Konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres: komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl – ze wskazaniem „Konkurs” w tytule wiadomości (w obu przypadkach decyduje data doręczenia adresatowi).
9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu przez uczestników oraz ich zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób pełnoletnich) lub zgodą ich opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) - dla potrzeb niniejszego Konkursu.


III. Ocena prac konkursowych:
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, która zdecyduje o przyznaniu nagród.
2. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność oraz styl i gramatyka.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Złożone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatorów,
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac uczestników Konkursu w prasie, w Internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac lub ich fragmentów w różnych formach i bez wypłacania honorariów autorskich.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 4 kwietnia 2018 roku.
5. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mońkach
6. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku, w Dniu Utworzenia Policji, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, przy ul. Niepodległości 7,
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.