Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętajmy o zabytkach w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”

18 kwietnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Współorganizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Święto, mające na celu przypominanie o problemach związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, stało się okazją dla monieckich policjantów do zaapelowania o zwracanie uwagi na wszystkie zabytkowe miejsca i pomniki w naszym regionie i nie tylko. Zbliżający się Majowy Weekend będzie okazją do częstych wyjazdów i podróży. Dlatego przypominamy, iż zabytki sakralne, architektury i budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, zabytki dziedzictwa przemysłowego czy zabytki architektury obronnej wszędzie podlegają szczególnej ochronie.

Podstawowym aktem prawnym regulującym obszar ochrony zabytków jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm), która definiuje pojęcie zabytku, na czym polega ochrona zabytków, formy i sposób ochrony zabytków, zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach jak również przepisy karne, penalizujące niewłaściwe „obchodzenie się” z zabytkami. Warto również wspomnieć o nowym akcie prawnym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, tj. ustawie z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1086), która odnosi się do działań podejmowanych przez organy państwa lub inne jednostki sektora finansów publicznych w celu odzyskania, w tym zwrotu, dobra kultury utraconego przez obywatela polskiego, osobę prawną lub przez jednostkę organizacyjną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wyprowadzonego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z naruszeniem prawa.

Zabytki są elementem dziedzictwa kulturowego, stanowią materialny ślad przeszłości, często są dowodem i świadectwem jakiejś ważnej idei, budują naszą tożsamość. Pełnią również ważną rolę w kształtowaniu przyjaznego otoczenia człowieka. Na Liście Światowego Dziedzictwa, zgodnie ze stanem z sierpnia 2017 roku, zostało na nią wpisanych 15 polskich obiektów . W naszym województwie znajduje się jeden z nich – Puszcza Białowieska.

Dlatego reagujmy na wszystkie przejawy wandalizmu, nie pozwólmy, aby dorobek naszej kultury oraz miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne zostały zniszczone.