JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM? - Służba w policji - KPP Mońki

Służba w policji

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Data publikacji 13.11.2017

WYMAGANIA WSTĘPNE

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1782  każdy, kto chciałby zostać policjantem musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, pod­leg­łych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojs­kowej.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji uregulowany został w przepisach roz­porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r.,z póżn. zm. opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20.04.2012r. pod poz. 432 (tekst rozporządzenia dostępny na stronie internetowej: www.dziennikustaw.gov.pl).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach Al. Niepodległości 7 (poniedziałek - piątek w godz: 7.30 – 15.30), w którego skład wchodzi:

–  podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,

–  wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

formularz kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl – Menu Rekrutacja,

–  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności (oryginały do wglądu),

–  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu);

(składając dokumenty należy posiadać przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową);

 • test wiedzy;
 • test sprawności fizycznej;
 • badania psychologiczne;
 • postępowanie sprawdzające, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • komisja lekarska;
 • lista rankingowa (ustalenie kolejności kandydatów do przyjęcia na podstawie liczby punktów uzys­kanych w toku postępowania kwalifikacyjnego).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego można uzys­kać na stronie internetowej www.policja.pl – Menu Praca / Jak zostać policjantem / Aktualne infor­macje, Ogłoszenia, Informator, Najczęściej zadawane pytania.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

Osoba przyjmowana do służby w Policji otrzymuje uposażenie w wysokości około 1887 zł netto mie­sięcznie. Po około tygodniu od nawiązania stosunku służby trafia na nieodpłatne szkolenie podstawo­we, które trwa około 6 miesięcy i jest organizowane przez Szkoły Policji na terenie kraju (w Szczytnie, Legionowie, Pile, Słupsku lub Katowicach)

Po ukończeniu przeszkolenia podstawowego każdy policjant jest obligatoryjnie mianowany na wyższe stanowisko służbowe i otrzymuje podwyżkę uposażenia do ok. 2633 zł netto.

Po ok. 2-4 tygodniach od ukończenia przeszkolenia podstawowego każdy policjant trafia na 1,5-miesięczną adaptację zawodową, w trakcie której pełni służbę na terenie Warszawy, otrzymując nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Po ukończeniu adaptacji zawodowej policjant jest kierowany do macierzystej jednostki Policji i przys­tę­puje do służby na wyznaczonym stanowisku (najczęściej w pionie prewencji).

Policja jest formacją, która dzieli się na trzy podstawowe rodzaje służb: prewencyjną, kryminalną i lo­gistyczną, zapewniając swym funkcjonariuszom możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz wszechstron­nego rozwoju i awansu zawodowego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji powinien być świadomy, że jako funkcjonariusz będzie musiał poddać się szczególnej dyscyplinie służbowej obowiązującej w Policji i podporządkować się jej podczas pobytu w szkole policyjnej, w trakcie odbywania szkolenia zawodowego oraz w okresie co najmniej 25 lat pełnienia służby w Policji. Powinien mieć świadomość zagrożeń z jakimi będzie miał styczność podczas pełnienia służby (np. narażenie policjanta na agresywne i niebezpieczne zachowania osób, wobec których policjant podejmuje czynności służbowe), czy też konieczności użycia przez policjanta siły fizycznej, środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, co może wywołać skutek w postaci powstania uszczerbku na zdrowiu tej osoby, zmianowego systemu pełnienia służby, w tym pełnienia służby w dniach ustawowo  wolnych od pracy. 

PRZYDATNE INFORMACJE

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą uzyskać bliższe informacje w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach Al. Niepodległości 7, 19-100 Mońki

tel.: 85 670 37 05

Dokumenty przyjmowane są trybem ciągłym.

Wskazane w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji terminy przyjęć do służby

dotyczą kandydatów, którzy zrealizowali wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.  

Pliki do pobrania