Podstawowe informacje o doborze do służby w Policji - Służba w policji - KPP Mońki

Służba w policji

Podstawowe informacje o doborze do służby w Policji

Data publikacji 11.01.2019

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2019.

OGŁOSZENIE:

 w 2019 roku prowadzone będą nabory do następujących jednostek Policji na terytorium województwa podlaskiego:  

 

- Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,

- Komenda Miejska Policji w Białymstoku,

- Komenda Miejska Policji w Łomży,

- Komenda Miejska Policji w Suwałkach,

- Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,

- Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,

- Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,

- Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,

- Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,

- Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, 

- Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,

- Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,

- Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,

- Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia :

 1. wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 punktów,
 2. wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów, 
 3. wykształcenie wyższe / licencjat, inżynier / - 4 punkty, 
 4. wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum
  w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 punkty.

 

Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:

1. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego- 4 punkty,

2. Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych- 4 punkty,

3.  Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty

4. Posiadanie prawa jazdy kategorii "A" lub "C"- 2 punkty.     

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać w:

Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach Al. Niepodległości 7, w godz. 7.30 – 15.30

 tel. 85 670 37 05

lub

 Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65

w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00

 wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30,  

biuro przepustek KWP w Białymstoku : 85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby można pobrać z załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/, oraz stronie http://www. podlaska.policja.gov.pl/.   

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017r., poz. 2067, z późń. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 432. ze zm.)      

 UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby
w Policji na 2019 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów
w ramach procedury otwartej konkursowej:  

7 marca

21 maja

16 lipca

12 września

7 listopada

 30 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2019 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów
i limitów przyjęć do służby w Policji.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA BIAŁEGOSTOKU !!! 

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów)
w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.

  

 

 

                                                                                              Komendant Wojewódzki Policji

               w Białymstoku

                   nadinsp. Daniel Kołnierowicz