st. asp. Mariusz Bierdzio - rejon nr 4 - KPP Mońki

rejon nr 4

st. asp. Mariusz Bierdzio

Data publikacji 06.09.2012

 

st. asp. Mariusz Bierdzio

Rejon Dzielnicowego nr 4

Dzielnicowy gminy Jaświły 

tel. kom. 885-997-309

e-mail: dzielnicowy.goniadz2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. 47 71-21-113

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 4

 

Zagrożenie:

- Kłusownictwo lądowe, wodne oraz szkodnictwo leśne na terenie gminy Jaświły, w szczególności na terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otulinie, rzece Biebrza i Brzozówka oraz kompleksach leśnych.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, prowadzonych postępowań karnych, informacji własnych, zgłoszeń zaznaczonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rejestru zdarzeń drogowych.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 12 sierpnia 2020 roku do dnia 11 lutego 2021 roku.

Zaplanowane działania :

 • sierpień, wrzesień 2020 – służby na rz. Biebrza przy wykorzystaniu łodzi policyjnej oraz współdziałanie ze Strażą BPN i Strażą Leśną, kontynuacja współpracy w zakresie programu „Przyroda jest wieczna gdy jest bezpieczna”,
 • wrzesień, październik 2020 – zaangażowanie strażników BPN oraz strażników Straży Leśnej do spotkań z dziećmi i młodzieżą w SP Dolistowo i Jaświły, w celu przekazania informacji odnośnie zachowania środków bezpieczeństwa podczas ujawnienia rannego dzikiego zwierzęcia oraz zagrożeń związanych z szeroko pojętym kłusownictwem oraz szkodnictwem leśnym. Omówienie miejsc  w których może dochodzić do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Kontynuacja współpracy w zakresie programu „Przyroda jest wieczna gdy jest bezpieczna”,
 • październik, listopad 2020 – Spotkania informacyjne z sołtysami wsi gminy Jaświły. Kontrole rejonów zagrożonych kłusownictwem i szkodnictwem leśnym. Wspólne działania ze Strażą BPN, Strażą Rybacką oraz Strażą Leśną. Wystosowanie wystąpienia do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Grzędach oraz Zarządu Dróg adekwatnie do ujawnionych miejsc w których należałoby usytuować oznaczenie informacyjne o dzikich zwierzętach. Kontynuacja współpracy w zakresie programu „Przyroda jest wieczna gdy jest bezpieczna”,
 • grudzień, styczeń 2020/2021 – kontrola rejonów rz. Biebrza i Brzozówka pod kątem kłusownictwa wodnego,
 • 19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk, działania profilaktyczne,
 • 21-23 września Sprzątanie Świata, działania profilaktyczne,
 • 4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt, działania profilaktyczne,
 • Przez cały okres planu - spotkania dzielnicowego z mieszkańcami gminy Jaświły,
 • Przez cały okres planu -Wzmożona kontrola  rejonu służbowego w czasie pełnienia służby obchodowej, bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, nawiązanie kontaktu i podjecie wspólnych działań profilaktycznych w SP Dolistowo i ZS w Jaświłach z dziećmi oraz młodzieżą ramach spotkań środowiskowych,
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach, nawiązanie kontaktu i współpracy w przypadku ujawnienia rannych zwierząt,
 • Straż Biebrzańskiego Parku Narodowego – służby na rz. Biebrza, w tym przy wykorzystaniu łodzi policyjnej, służby na terenie parku oraz jego otulinie,
 • Straż Rybacka – angażowanie do wspólnych służb,
 • SP Dolistowo i SP Jaświły – Spotkanie edukacyjno – informacyjne z dziećmi i młodzieżą,
 • KPP Mońki, Urząd Gminy w Jaświłach – informacja na stronie internetowej,
 • Sołtysi i Rady Sołeckie – opracowanie ewentualnego wystąpienia o zaangażowanie w kampanię informacyjną, mającą na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej oraz wypracowanie braku społecznego przyzwolenia na zjawiska uciążliwe społecznie,
 • Nadleśnictwo Knyszyn i Leśnictwo Jaświły –  nawiązanie kontaktu i współpracy przy kampanii informacyjnej podczas spotkań społecznych, w tym w SP Jaświły i SP Dolistowo,
 • Straż Leśna – angażowanie do wspólnych służb oraz udział w kampanii informacyjnej,
 • Koła łowieckie– nawiązanie kontaktu i współpracy przy kampanii informacyjnej w ramach spotkań społecznych,
 • Zarząd Dróg – opracowanie ewentualnego wystąpienia o umieszczenie odpowiedniego oznakowania dróg, informującego o zagrożeniu.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bagno
Bobrówka
Brzozowa
Dolistowo Nowe
Dolistowo Stare
Dzięciołowo
Gurbicze
Jadeszki
Jaświłki
Jaświły
Mikicin
Mociesze
Moniuszki
Radzie
Romejki
Rutkowskie Duże
Rutkowskie Małe
Starowola
Stożnowo
Szaciły
Szpakowo
Zabiele