Zasady udzielania przez Policję informacji na temat zdarzeń drogowych - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady udzielania przez Policję informacji na temat zdarzeń drogowych

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w wypadku drogowym (wypadku w szerokim rozumieniu, a więc i kolizji) jest obowiązana (już na miejscu zdarzenia) na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC.

Należy wspomnieć, iż niespełnienie tego obowiązku może wyczerpywać znamiona wykroczenia  z art. 97 kw.  (Nadto,  zgodnie z art. 16  Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym  osoba uczestnicząca w nim  jest obowiązana m.in. do udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia).

Poszkodowany w wyniku zdarzenia  drogowego posiadając dane opisane w art. 44 Prd może zgłosić tzw. szkodę  odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który ewentualnie  zwraca się   do Policji o dodatkowe  informacje na temat zdarzenia drogowego.  Zgodnie z art. 25   ustawy  dnia 22 maja 2003 r.  o działalności ubezpieczeniowej Policja (Dz.U.10.11.66 j.t.) na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. 

W praktyce często występują jednak sytuacje gdy to uczestnicy zdarzenia, właściciele pojazdów zwracają się do Policji  o podanie danych na temat wypadku/kolizji jego uczestników, czy też wydanie sporządzonych notatek. Na etapie czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie (kolizja drogowa) brak jest podstaw prawnych do przekazywania stronom policyjnych notatek urzędowych  na temat zdarzenia. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia przewidziano możliwość udostępnienia sprawcy zapoznania się z materiałami sprawy, natomiast pokrzywdzonemu prawo to przysługuje dopiero w postępowaniu sądowym. W przypadku gdy notatka policyjna jest także częścią materiałów dochodzenia/śledztwa (wypadek drogowy) to należy stosować się do dyspozycji art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że: w toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom  i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzenie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie  przygotowawcze.

Udostępnienie w formie pisemnej danych na temat ustaleń dokonanych na miejscu zdarzenia drogowego może mieć formę  zaświadczenia wydanego na zasadzie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że zaświadczenie wydaje się m.in., jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie takie może zawierać dane wskazane w art. 44 ust. 1 pkt. 4 Prd (dane personalne uczestników zdarzenia, właścicieli i ubezpieczycieli pojazdów), a także informować   o charakterze, miejscu i czasie zaistnienia zdarzenia,  może też zawierać dane  o wykonanych przez Policję czynnościach  i  stwierdzonych  uszkodzeniach  pojazdów biorących udział  w zdarzeniu.  Wniosek o wydanie zaświadczenia spełnić musi wymogi podania wskazane w art. 63 kpa oraz zawierać odpowiednie uzasadnienie, które jest konieczne by organ mógł stwierdzić czy dopuszczalne jest udostępnienie ustawowo chronionych danych osobowych. Udostępnienie  przez Policję  danych osobowych uczestnika wypadku/kolizji drogowej oraz właściciela pojazdu będzie możliwe jeżeli zainteresowany wskaże na zaistnienie którejś z przesłanek  „przetwarzania” takich danych  wskazanych w art. 23 Ustawy  o ochronie danych osobowych, tj. że jest to niezbędne dla: zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów/. Należy zwrócić uwagę,  iż uprawnienie  uczestnika zdarzenia drogowego do otrzymania danych personalnych kierującego pojazdem, danych właściciela pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń  wynika  z  przepisu art. 44 ust. 1 pkt 4  Prd.  Natomiast właściciel  pojazdu, czy też właściciel mienia zniszczonego w wyniku zdarzenia drogowego, który nie był jego uczestnikiem może wskazać, iż  pozyskanie omawianych danych osobowych jest mu niezbędne w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych czy powiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem. Złożenie wniosku nie podlega opłacie, natomiast  za wydanie zaświadczenia  należy wnieść  opłatę  skarbową  w wysokości 17 zł /zgodnie z art. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)/. Opłata ta wnoszona jest przelewem lub wpłacana w kasie i na rachunek  organu podatkowego  (urząd miasta, urząd gminy) właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument.  Wskazane by w tytule  przelewu  wpisać, iż wpłata dotyczy zaświadczenia na temat zdarzenia drogowego nr KW/ID/l.dz./itp.  Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie (dopuszczalne jest potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie i wydrukowane na domowej drukarce) winien być załączony do wniosku. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.   Zaświadczenie może być także wydane pełnomocnikowi strony /zgodnie z art. 32, 33 kpa/. Może nim być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniu drogowym oraz udzielanie informacji na temat zdarzeń drogowych, korespondencja z firmami ubezpieczeniowymi

tel. 85 670 37 63 – w przypadku zdarzenia zakończonego mandatem karnym

tel. 85 670 37 48 – w przypadku prowadzonych czynności wyjaśniających

 tel. 85 670 37 26 – w przypadku prowadzonych czynności sprawdzających

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Al. Niepodległości 7

 

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym można dokonać po wniesieniu opłaty w wysokości 17 zł, którą należy wpłacić na niżej podane konto  (podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłatach skarbowych Dz.U. z 2006r.Nr 225,poz.1635 z późniejszymi zmianami).

Tytułem:   DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO ..............................................................

                                         (numer sprawy lub data i miejsce zdarzenia drogowego)      

Numer konta Urzędu Miejskiego w Mońkach:

08 8085 0005 0007 2964 2000 0020

Oryginał dowodu wpłaty należy okazać do wglądu, kopię proszę dołączyć do pisemnego wniosku o wydanie w/w zaświadczenia.

Zaświadczenia są wydawane w terminie do 7 dni zgodnie z art. 217 § 3. KPA.

Załączniki do strony